Osmanlı Saray düğünleri Ve Şenlikleri -(8)

Osmanlı Saray düğünleri Ve Şenlikleri -(8)
Kategori: Kaynak Eserler
Prof. Dr. Mehmet Arslan
“Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri” serisinin sekizinci cildi olan bu eser, Sûriyye Kasîdeleri ve Târihleri'nden meydâna gelmektedir.Devrin şâirlerinin yazdıkları Sûriyye Kasîdeleri ve Târihleri, ağırlıklı olarak pâdişah oğullarının yâni şehzâdelerin sünnet düğün ve şenliklerini; pâdişah kızlarının yâni sultanların umûmiyetle devrin paşalarından birisiyle evlenmeleri vesîlesiyle yapılan düğün ve şenlikleri; padişah çocuklarının doğumları vesîlesiyle yapılan vilâdet (doğum) şenliklerini mevzû edinmektedir.Bunun yanında bu tür manzûmelerin devrin büyüklerinden birisinin (sadrâzam, şeyhulislam, paşa, vezir, vâli, şeyh, mahallî idâreci, eşraf vb.) kendisinin veya çocuklarının evlenme düğünleri yada çocuklarının sünnet düğünleri üzerine yazıldığıda görülmektedir.

 Osmanlı tarihi, edebiyatı ve kültürü açısından büyük ehemmiyet taşıyan bu manzûmelerde târihi kaynaklarda rastlanılmayan bâzı mâlûmatlara, tafsîlâta yer verildiğini görmekteyiz.Bu eserde 15. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında yazılmış 115 şâire âit 221 manzûme yer almaktadır.Bu manzûmeler divanlar, mecmûalar, edebiyat tarihleri, mesnevîler ve bâzı tarihî kaynaklar olmak üzere toplam 620 civârında eser taranarak tesbît edilmiştir.Bu eserle berâber sekiz kitap olan ve altı cilt hâlinde basılan
“Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri” serisi tamamlanmaktadır..
Müşteri İletişim Merkezi